Temat: Informacje o osobie zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2023, w którym poinformowano o ogłoszeniu upadłości TXM S.A. [„Emitent”] oraz wyznaczeniu syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 735), syndyk Emitenta przekazuje informacje o osobie zarządzającej – Pawle Lewandowskim [„Syndyk”].

Paweł Lewandowski został wyznaczony syndykiem Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 listopada 2022 r. wydanego w sprawie o sygn. akt: WA1M/GUp/33/2022.

Syndyk informuje, że:

-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;

-nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;

-nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące osoby Syndyka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.