Temat: Przebieg kariery zawodowej Syndyka masy upadłości TXM S.A. w upadłości

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości (dalej jako: ,,TXM”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 02/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., stosownie do treści § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje informacje na temat Syndyka spółki TXM.

Informacja o osobie zarządzającej – Pawle Lewandowskim.

Paweł Lewandowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Warszawie (aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokat Grażyny Ziembińskiej). Jest honorowym Przewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy Sp. k. (w latach 2013-2014) oraz jako asystent syndyka (w latach 2011-2013).

Licencję syndyka (nr 735), obecnie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, Paweł Lewandowski uzyskał w lipcu 2014 roku. Od tego czasu pełnił funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub kuratora w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, oraz ponad 200 postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Praktykował również w prowadzeniu postępowań upadłościowych z wykorzystaniem instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Paweł Lewandowski posiada ponadto bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy, nadzorca układu lub zarządca. Był nadzorcą sądowym w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczących się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Pełnił również funkcję nadzorcy sądowego w dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec emitentów obligacji, w których liczba wierzycieli przekraczała 100 podmiotów.

Paweł Lewandowski prowadzi również działalność dydaktyczną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – jako współautor licznych publikacji oraz wykładowca studiów podyplomowych o tej tematyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.