Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej jako ,,Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

I. Jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 28 kwietnia 2023 roku

II. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 29 września 2023 roku

III. Jednostkowe raporty kwartalne:

a) I kwartał 2023 roku – 29 maja 2023 roku
b) III kwartał 2023 roku – 29 listopada 2022 roku

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.