TXM Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469423
NIP: 6760077170
Kapitał zakładowy: 149 170 169,00 zł wpłacony do wysokości 77 780 000,00 zł