Informacja o plikach cookie

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować treści lepiej dopasowane do preferencji użytkowników i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Ok, rozumiem
Znajdź sklep TXM >

Zadzwoń i zamów: 42 20 67 555 (pon-pt 08:00 - 16:00)

  • Infolinia

    Zadzwoń i zamów 42 20 67 555

  • Wysyłka

    Darmowa wysyłka do sklepów stacjonarnych, kurierem od 119,99zł

  • Zegar

Szukaj

Sklepy

Koszyk

Txm urodziny konkurs

Regulamin Konkursu

TXM: URODZINY TXM 

§1

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest TXM S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 200 lok 209, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469423, o kapitale zakładowym 77.780.000,00 zł; NIP 676-00-77-170; zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

5. Konkurs trwa od dnia 19.11.2020 r. do dnia 22.112020 r., przy czym zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane od dnia 19.11.2020r. od godziny 00:00 do dnia 22.11.2020r. do godziny 23:59, natomiast ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25.11.2020r.

§ 2

Zasady ogólne Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. jest osobą pełnoletnią (ukończyła 18 rok życia);

b. posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook oraz Instagram;

c. udzieliła zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w serwisie Facebook oraz Instagram;

d. zaakceptowała niniejszy Regulaminu;

e. wykonała zadanie konkursowe tj. umieściła w komentarzu pod ogłoszeniem o Konkursie wypowiedź na temat zadany przez Organizatora danego dnia w poście, który może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej „Wypowiedź”).

2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora (dalej „Jury”). Zadaniem Jury jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych zgłoszeń, a także wybór laureatów Konkursu. Przy ocenie nadesłanych prac Jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:

a. spełnienie założeń ideowych Konkursu,

b. jakość walorów kreatywnych,

3. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Jury pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę prac zgłoszonych do Konkursu. Członkowie Jury dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Jury mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników w ramach Konkursu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

a) obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,

b) naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,

c) propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

d) naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste,

e) o charakterze pornograficznym.

5. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału
w Konkursie i niezwłocznego usunięcia zamieszczonego komentarza.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook, Instagram lub postu konkursowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie fanpage’u Administratora lub postu konkursowego przez serwis Facebook oraz Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dobrowolne jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest jednak zarazem niezbędnie konieczne dla prawidłowej weryfikacji opublikowanego postu konkursowego jak i wręczenia nagrody. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności na publikację wizerunku Uczestnika, konkursowego zdjęcia, czy też imienia i nazwiska na liście zwycięzców, uniemożliwia spełnienie warunków wymienionych w § 2 ust. 1.

9. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Organizator, czyli TXM S.A
w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-468), al. Jerozolimskie 200, lok. 209. Nadzór na prawidłowością przetwarzania danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: IOD@txm.pl. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

10. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, tj. ogłaszania laureatów Konkursu, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

11. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń́ związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń́ i okres dokonania rozliczeń́ publicznoprawnych.

12. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora.

13. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa lub podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów
i zasad funkcjonowania Konkursu.

§ 3

Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

31 (trzydzieści jeden) osób otrzyma bon do sklepu Internetowego www.txm.pl w wysokości 100zł

2. Uczestnicy mogą uzyskać informacje o laureatach poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej pod adresem www.facebook.com/TXMtextilmarket co nastąpi w dniu 25.11.2020 roku.

3. Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu przesłać do Organizatora, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu facebookowym (www.facebook.com/TXMtextilmarket) o swoich danych adresowych: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu nadania nagrody przesyłką kurierską za pokwitowaniem, która zostanie wysłana w terminie kolejnych 14 dni roboczych.

4. W przypadku braku przesłania przez laureata do Organizatora w ww. terminie danych adresowych potrzebnych do wysłania nagrody lub dwukrotnego nieodebrania przez laureata przesyłki z nagrodą, należy powyższe zachowanie traktować jako zrzeczenie się nagrody.

5. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyć do Organizatora: TXM S.A, al. Jerozolimskie 200, lok. 209, 02-468 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja URODZINY TXM”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany
w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o odpowiedzi na reklamację.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

§5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez serwis Facebook ani z nim współprowadzony. Uczestnik dołączający do konkursu przekazuje swoje dane osobowe oraz inne informacje wymagane w Konkursie bezpośrednio Organizatorowi.

2. Przedmiotowy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora,
w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.facebook.com/pg/TXMtextilmarket  

4. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają niniejszemu Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za akceptację jego brzmienie i poddanie się powyższym zapisom.

Powrót
Twój koszyk

Pobieram informacje o koszyku...